Ühinguõigus I. Kapitaliühingud

Ava otsing

Ühinguõigus I. Kapitaliühingud

1. septembril 2015 möödus 20 aastat äriseadustiku jõustumisest. Äriseadustik on Eesti ühinguõiguse kui eraõiguse ühe haru keskne allikas ja üks majanduse n-ö veduritest. Algselt ülevaatlikku ja skemaatilist äriseadustiku teksti on õigusja majanduskeskkonnas aastakümnete jooksul toimunud arengute tõttu enam kui 90 korda muudetud, samuti on ühinguõiguse valdkonnas tekkinud arvestatav kohtupraktika. Eesti liitumine Euroopa Liiduga on samuti kaasa toonud vajaduse harmoneerida siinne ühinguõigus Euroopa Liidu õigusega ja tõsta Eesti ühinguõiguse konkurentsivõimet. Nende arengute tõttu on järjest olulisemaks muutunud ühinguõiguse süstematiseerimine ja analüüsimine õigusteaduslikus kirjanduses.

Siiamaani ei ole Eestis välja antud ühtegi süsteemset käsitlust ühinguõigusest ja seda tühimikku ongi käesolev raamat mõeldud täitma. Raamatu eesmärk on nii probleemide väljatoomine kui ka neile praktiliste lahenduste pakkumine. Vaadeldakse kahte enamlevinud äriühingu liiki – osaühingut ja aktsiaseltsi kui kapitaliühinguid. Teos avab ka ühinguõiguse olulisemate instituutide olemuse ning normide eesmärgid. Tegu on põhjaliku ülevaateg a kapitaliühingute õigusest, sisaldades olulisemaid teoreetilisi seisukohti, samuti vastava valdkonna kohtupraktika analüüsi ja näiteid.

Raamat on jaotatud neljaks osaks, mis on omakorda jagatud peatükkideks ja alapunktideks. I osa tegeleb ühinguõiguse üldküsimustega (ühinguõiguse mõiste, koht õigussüsteemis ja allikad, ühingute liigitus, registreerimine ja järelevalve, samuti kesksed instituudid nagu ühingu nimi, asukoht, tegevuskoht, filiaal ja kontsern). II osa keskmeks on kapitaliühingutest Eestis kõige enam kasutatav vorm – osaühing. Raamatu III osas käsitletakse aktsiaseltsi, seejuures tuuakse esile üksnes aktsiaseltsi peamised erisused osaühingust ja ei korrata üle neid põhimõtteid, mis oma olemuselt ja eesmärkidelt on sarnased osaühinguga. IV osa teema on kapitaliühingute ümberkorraldamise (ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise) üldpõhimõtted.

Raamatu kirjutamisel on arvesse võetud ühinguõiguse valdkonnas praktiseeriva juristi töös esile kerkivaid olulisemaid küsimusi, samuti on selle eesmärk abistada ettevõtjat ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel. Kuigi käesolev raamat ei ole kitsalt õpik, on see muu hulgas mõeldud ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele ühinguõiguse õppimiseks.

Kirjandusest on viidatud eelkõige teemadega seotud tähtsamatele allikatele ja Riigikohtu lahenditele. Peatüki algusesse on reeglina lisatud loetelu vastava peatükiga seotud olulisematest kirjandusallikatest ja viidatud kohtulahenditest. Raamatus on kasutatud läbivat äärenumbrite süsteemi, et lihtsustada tekstisisest viitamist ja raamatu kasutamist. Lisatud on kasutatud kirjanduse ja kohtupraktika tervikloetelu, kasutatud lühendite loetelu ning märksõnastik. Viimasesse on koondatud üksnes kõige olulisemad märksõnad, millele on lisatud äärenumbrite viited vaid teose nendele osadele, kus vastav märksõna on oluline.

Teose koostamisel on kasutatud äriseadustikku, teisi seadusi ning Riigikohtu lahend eid seisuga 01.07.2015.

Seoses sellises mahus ühinguõiguse käsitluse esmakordse ilmumisega ei ole võimalik välistada, et tekstis on ebatäpsusi. Autorid on tänulikud kõigi märkuste ja ettepanekute eest. Palume need saata kas autoritele otse või kirjastusele Juura.


Autorid
  • Kalev Saare
  • Urmas Volens
  • Andres Vutt
  • Margit Vutt
Raamatu ilmumisaeg
  • 2015